Geen producten (0)

 

 

Algemene Voorwaarden

 

Algemene Voorwaarden van Paintball4you.nl


1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Paintball4you.nl.
De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van
Paintball4you.nl. Op verzoek zenden wij u een schriftelijk exemplaar.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en
betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Paintball4you.nl behoud zich het recht voor haar
leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of
bedingen van derden niet door Paintball4you.nl erkend.
1.4 Paintball4you.nl garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de overeenkomst
en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.


2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Het kan voorkomen dat iets onverhoopt niet leverbaar is. 
2.2 In het kader van de regels van de koop op afstand zal Paintball4you.nl bestellingen
tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op
voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet
danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument uiterlijk binnen 1 maand
na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten
en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Paintball4you.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra
de door Paintball4you.nl geleverde zaken aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan
huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig
bewijs van het aanbod tot levering.
2.4 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 2.5 Het verzenden van paint is op risico van de consument ivm eventuele breaks.

 

3. Prijzen

3.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen
dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
3.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en
zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO's en inclusief 9% of 21% BTW.


4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand
(artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen binnen een
periode van 14 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het
moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de
geleverde zaken niet aan Paintball4you.nl heeft teruggezonden, is de koop een feit. De
afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 14
werkdagen na aflevering schriftelijk melding (email) te maken bij Paintball4you.nl. De afnemer dient
te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een
bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking/seal
(inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Indien de zaken bij
de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op
ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt
Paintball4you.nl er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending,
het volledige aankoopbedrag (mogelijk inclusief de berekende verzendkosten) aan de afnemer wordt
terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de
afnemer.


4.2 Het herroepingsrecht geldt niet voor:

• diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn
van zeven werkdagen
• goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt,
waarop de leverancier geen invloed heeft
• goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of
die een duidelijk persoonlijk karakter hebben
• voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld
i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen
• Markers en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling
heeft verbroken en/of de seal verwijdert is
• de levering van kranten en tijdschriften; voor de diensten van weddenschappen en loterijen


5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Paintball4you.nl, dan worden uw gegevens opgenomen
in het klantenbestand van Paintball4you.nl. Paintball4you.nl houdt zich aan de Wet
Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.
5.2 Paintball4you.nl respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt
zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Paintball4you.nl maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing
bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.


6. Garantie

6.1 Paintball4you.nl garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen
van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de
koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de fabrieksgarantie van
het aan u geleverde product. Het recht op garantie gaat altijd in overleg met de fabrikant van het artikel.
6.2 De garantietermijn van Paintball4you.nl komt overeen met de fabrieksgarantietermijn.
Paintball4you.nl is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de
zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele adviezen t.a.v. het
gebruik of de toepassing van de zaken.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt
dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens
over te gaan tot terugzending aan Paintball4you.nl) deze gebreken onmiddelijk schriftelijk te
melden aan Paintball4you.nl. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en
kunnen uiterlijk tot maximaal 14 dagen na levering aan Paintball4you.nl schriftelijk te worden
gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief
accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na
constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of
doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel
vervallen.
6.4 Paintball4you.nl is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee gelijk
te stellen bewuste roekeloosheid van onbekwame gebruikers.
6.5 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Paintball4you.nl in
gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of door derden
heeft laten reparerenen/of bewerken. C) de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn
blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van
Paintball4you.nl en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking zijn behandeld; D) de
ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld
of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen;


7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Paintball4you.nl zich
het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst van die aanvaarding
te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Paintball4you.nl slechts nadat deze uitdrukkelijk en
schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Paintball4you.nl gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 Paintball4you.nl kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer had
behoren te begrijpen dat de aanbieding, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of
verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk
overeengekomen.


8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Paintball4you.nl en een klant komt tot stand nadat een
bestelling opdracht door Paintball4you.nl op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 Paintball4you.nl behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen
of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de
verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.


9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen,
kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van Paintball4you.nl gelden slechts
bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van
de overeenkomst.


10. Overmacht

10.1 Paintball4you.nl is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet
kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in
redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze
toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en
storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden,
werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers
en/of fabrikanten van Paintball4you.nl alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel,
gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Paintball4you.nl behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar
verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te
ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat
uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Paintball4you.nl gehouden enige boete of
schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien Paintball4you.nl bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij
gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer
gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als
het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.


11. Aansprakelijkheid

11.1 Paintball4you.nl is niet aansprakelijk voor schade ontstaan aan voertuigen of andere
objecten onstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de
aanwijzingen op de verpakking en/of raadpleeg onze website. Het gebruik van de door ons geleverde artikelen geschied volledig op eigen risico.
11.2 Paintball4you is niet aansprakelijk voor eventueel ontstane breaks bij het verzenden van paint, dit is geheel op eigen risico van de consument.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door Paintball4you.nl aan de afnemer verkochte en geleverde zaken
blijft bij Paintball4you.nl zolang de afnemer de vorderingen van Paintball4you.nl uit
hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet heeft voldaan,
zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden uit deze of gelijksoortige
overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de afnemer de vorderingen van Paintball4you.
nl wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan,
waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld
in artikel 3:92 BW.
12.2 De door Paintball4you.nl geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud vallen
mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht en nimmer als
betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden
noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan
Paintball4you.nl of een door Paintball4you.nl aan te stellen derde om, in alle gevallen
waarin Paintball4you.nl haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden
waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel
rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht Paintball4you.nl zo
snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en
verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis
van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Paintball4you.nl.


13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Paintball4you.nl en koper,
welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het
arrondissement Roermond kennis, tenzij Paintball4you.nl er de voorkeur aan geeft het
verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met
uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

 

14. Verplicht legitimeren bij aanschaf Marker

14.1 Bij de aankoop van een Marker zijn wij verplicht te controleren of de consument 18 jaar of ouder is.

14.2 Na bestellen/betaling ontvangt de consument een formulier die ingevuld en ondertekend geretourneerd dient te worden in combinatie met een kopie van geldige legitimatie.

 

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren en te analyseren.Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.